Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden van Boten Bezorgdienst (hierna ‘BBD’) liggen ter inzage te Kampen. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK. De algemene voorwaarden zijn eveneens te vinden op de website van Boten bezorgdienst  www.botenbezorgdienst.nl.

 

 1. Boten Bezorgdienst is de statutaire naam van Boten Bezorgdienst alsmede BBD gevestigd Buitenkade 5 te Kampen.

 

 1. In het vervolg van deze algemene voorwaarden wordt de partij, genoemd in de Overeenkomst van opdracht dan wel de Samenwerkingsovereenkomst (hierna: ‘de Overeenkomst’), waarin tevens de kernprestaties zijn bedongen, aangeduid met ‘Contractpartij’.

 

 1. Deze algemene voorwaarden maken onlosmakelijk deel uit van de Overeenkomst welke is gesloten tussen BBD en diens Contractpartij. Met het sluiten van die Overeenkomst is de gelding van deze algemene voorwaarden aanvaard.

 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn, met algehele uitsluiting van enige algemene voorwaarden van degene die zich verbindt aan deze algemene voorwaarden, van toepassing op alle dienstverlening door of namens BBD, ongeacht of deze dienstverlening wordt verricht in de hoedanigheid van bestuurder, (juridisch) adviseur, gemachtigde of anderszins. De dienstverlening wordt en/of de werkzaamheden worden, met uitsluiting van de artikelen 7:404 BW, 7:407 lid 2 BW en 7:409 BW, uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door BBD.

 

 1. Indien de Contractpartij algemene voorwaarden hanteert zijn die algemene voorwaarden, met de gelding van de algemene voorwaarden van BBD, buiten toepassing verklaard, aldus prevaleren de algemene voorwaarden van BBD.

 

 1.  De algemene voorwaarden van BBD zijn tevens van toepassing op:

–       Alle vennootschappen met wie BBD een management Overeenkomst heeft of heeft gehad inclusief hun bestuurders en aandeelhouders;

–       Alle medewerkers, oud medewerkers en anderen die op enigerlei wijze werkzaam zijn/waren voor, of verbonden zijn/waren aan of in dienst zijn/waren van BBD en hun erfgenamen.

 

 1. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover zij uitdrukkelijk en schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen. Voor zover dergelijke afwijkingen niet hebben plaatsgevonden blijven de bepalingen in deze algemene voorwaarden onverkort van toepassing.

 

Aansprakelijkheid

 

 1.  BBD en de Contractpartij komen overeen dat BBD niet aansprakelijk is voor geleden en/of te lijden schade van de Contractpartij en/of degene die anderszins betrokken is in deze algemene voorwaarden, als gevolg van tekortkoming/wanprestatie, onrechtmatige daad, onverschuldigde betaling en/of ongerechtvaardigde verrijking, tenzij de schade rechtstreeks en alleen het gevolg is van bewijsbare, grove nalatigheid of opzet van BBD. De Contractpartij en/of degene die anderszins betrokken is in deze Overeenkomst, doet voorshands uitdrukkelijk afstand van de aansprakelijkstelling van BBD in die gevallen zoals in de eerste zin van deze bepaling is vermeld.

 

 1. Voor zover BBD verplicht zou zijn tot enige schadevergoeding op grond van gebreken aan de geleverde diensten en/of werkzaamheden, is deze schadevergoeding beperkt tot maximaal het factuurbedrag dat op de geleverde dienst en/of de werkzaamheden van de desbetreffende week betrekking heeft. BBD is in elk geval nimmer aansprakelijk voor een hoger bedrag dan op grond van haar aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd.

 

 1. BBD en de Contractpartij komen overeen dat BBD niet aansprakelijk te houden is voor schade ontstaan wegens overschrijding van termijnen, noch voor gevolgschade of indirecte schade, daaronder begrepen schade wegens gederfde winst of gemiste besparingen.

 

 1. BBD en de Contractpartij komen overeen dat BBD niet aansprakelijk te houden is voor schade aan of vermissing of verloren gaan van zaken en/of gegevens die op verzoek van de Contractpartij aan BBD ter beschikking zijn gesteld.

 

 

Derden

 

 1. De Contractpartij is uitdrukkelijk gehouden om in het kader van de Overeenkomst zelf en geheel zelfstandig de werkzaamheden uit te voeren.

 

 1. Indien en voor zover aan de zijde van de Contractpartij noodzaak bestaat een derde in te schakelen zal hierover eerst en tevoren overleg moeten plaatsvinden met BBD. De Contractpartij neemt in elk geval bij de keuze van derden zonder meer de nodige zorgvuldigheid in acht.

 

 1. BBD en de Contractpartij komen overeen dat BBD niet aansprakelijk te houden is voor schade hoe ook genaamd die wordt veroorzaakt door derden, die op verzoek en met toestemming van de BBD bij de uitvoering van de Overeenkomst, worden ingeschakeld.

 

 1. De uitvoering van de aan de Contractpartij verstrekte opdrachten geschieden uitsluitend ten behoeve van BBD. Derden kunnen aan de inhoud van de uitvoering van de voor de Contractpartij verrichte dienstverlening en/of werkzaamheden geen rechten ontlenen. Indien en voor zover de Contractpartij zelfstandig met een derde een rechtsrelatie aangaat, die op welke wijze dan ook enig raakvlak heeft met deze Overeenkomst, is dit geheel en al voor rekening en risico van de Contractpartij. BBD is daarin onder geen beding partij, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. De Contractspartij verplicht zich ertoe dit nadrukkelijk aan de derde, die aldus niet is betrokken in deze Overeenkomst en algemene voorwaarden, duidelijk en kenbaar mede te delen.

 

 1. Indien de Contractpartij aan BBD informatiedragers, elektronische bestanden en/of software etc. verstrekt, garandeert de Contractpartij dat de informatiedragers, elektronische bestanden en/of software vrij zijn van virussen en/of defecten bij gebreke waarvan de Contractpartij verklaart, dat de gevolgschade voor diens rekening en risico komt.

 

 1. Indien de Contractpartij de door BBD uitgevoerde dienstverlening en/of werkzaamheden en/of informatie aan derden verstrekt, op welke wijze dan ook, is de Contractpartij jegens BBD uitdrukkelijk gehouden die derde erop te wijzen dat de diensten en/of werkzaamheden zijn verricht onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden van BBD. De derde is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BBD niet bevoegd gebruik te maken van de diensten en/of werkzaamheden en/of informatie, in welke vorm dan ook of in welke hoedanigheid dan ook. Indien de toestemming wordt gegeven, is eveneens de derde onverkort aan de inhoud van deze algemene voorwaarden gebonden.

 

 

Verboden – boetebeding

 

 1. De Contractpartij weet, begrijpt en aanvaardt dat het nimmer toegestaan is gedurende de looptijd van de Overeenkomst maar evengoed na de beëindiging hiervan, zakelijke relaties uit het relatiebestand van BBD op enige wijze te gebruiken ten bate van de Contractpartij, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen.

 

 1. BBD overlegt voor de totstandkoming van de Overeenkomst aan de Contractpartij een lijst met diens bestaande zakelijke relaties. De lijst kan gedurende de looptijd van de Overeenkomst door BBD worden aangevuld met nieuwe relaties.

 

 1.  Indien de Contractpartij het bepaalde onder 19 en/of 20 schendt, verbeurt de Contractpartij aan BBD als eerste en eenmalig een direct opeisbaar geworden boete van € 15.000,-.

BBD sommeert de Contractpartij de onrechtmatige gedraging binnen een nader te noemen termijn te staken en gestaakt te houden. De Contractpartij is gehouden afdoende schriftelijk bewijs te leveren van het definitief (doen) staken van de onrechtmatige gedraging. Zolang de onrechtmatige gedraging na de gestelde termijn voortduurt, verbeurt de Contractpartij aan BBD een dwangsom van € 2.500,- per dag tot een maximum van € 30.000,-.

 

 1. Het vorenstaande doet geenszins af aan enig vorderingsrecht van BBD in geval van geleden of te lijden schade.

 

 

Betalingen

 

 1. In voorkomend geval dat BBD een opdracht verstrekt aan de Contractpartij ter zake dienstverlening en/of uit te voeren werkzaamheden, aanvaardt de Contractpartij dat BBD haar tarieven kan wijzigen.

 

 1.  BBD declareert maandelijks –tenzij anders overeengekomen- waarbij een betalingstermijn geldt van 30 dagen. BBD is bevoegd een voorschot voor (verdere) werkzaamheden en/of dienstverlening te vragen. Bij gebreke van betaling binnen de gestelde termijn van 30 dagen is de Contractpartij van rechtswege in verzuim, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. De Contractpartij is dan een vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 1% van de verschuldigde hoofdsom per maand, waarbij een deel van de maand als één maand wordt gerekend.

 

 1.  Indien sprake is van een consument-schuldenaar als Contractpartij, worden incassokosten in rekening gebracht conform “het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten”. De tarieven uit voorgaand besluit zijn:

 

–       Minimumtarief

–       15% over eerste € 40,00

–       10% over volgende € 2.500,00

–       5% over volgende € 2.500,00

–       1% over volgende € 5.000,00

–       0.5% over het meerdere van de hoofdsom met een maximum van € 190.000,00

 

 1. Indien de Contractpartij een rechtspersoon is, niet zijnde een consument of een natuurlijke persoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf wordt in afwijking van het voorgaande aanspraak gemaakt op de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke (incasso)kosten, althans een bedrag conform Rapport Voorwerk II. De Contractpartij verklaart zich bekend met de gelding van voornoemd rapport.

 

 1. Alvorens incassokosten in rekening worden gebracht zal BBD aan de Contractpartij een aanmaning versturen, waarin de Contractpartij een termijn van 14 dagen na de dag van de aanmaning wordt gegeven om de vordering alsnog te voldoen.

 

 1.  Bij niet of niet tijdige betaling van facturen heeft BBD het onvoorwaardelijke recht de werkzaamheden op te schorten of te beëindigen, zonder dat de Contractpartij enige schadevergoeding toekomt of compensatie kan vorderen. Dit laat onverlet de verplichting van de Contractpartij om de openstaande en nog te verzenden facturen tijdig te voldoen. BBD is bevoegd het door de Contractpartij betaalde voorschot te verrekenen met niet betaalde declaraties door de Contractpartij.

 

 1. De Contractpartij, niet zijnde een consument, doet afstand van diens recht tot opschorting van enige verplichting voortvloeiend uit de Overeenkomst.

 

Intellectuele eigendom en auteursrechten

 

 1. De rechten met betrekking tot alle (geestes)producten van BBD, die door de Contractpartij in het kader van de Overeenkomst worden gebruikt –waaronder begrepen maar niet uitsluitend analyses, modellen, overzichten, contacten database, content, programmatuur, technieken e.d.- óf die het resultaat zijn van de door BBD geleverde werkzaamheden dan wel dienstverlening –waaronder begrepen maar niet uitsluitend adviezen, rapporten, verslagen, artikelen, teksten, contacten database, content, projecten, onderzoeksresultaten, plannen e.d.- berusten uitsluitend en bij voortduring bij BBD

 

 1. De Contractpartij is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BBD op geen enkel moment bevoegd tot openbaarmaking of vermenigvuldiging van de in artikel 30 bedoelde (geestes)producten, noch tot gebruik daarvan voor een ander doel of terbeschikkingstelling daarvan aan andere personen, dan waarvoor of voor wie de betreffende (geestes)producten bestemd zijn. Dit verbod omvat tevens het uitdrukkelijk of stilzwijgend toestaan van voormelde handelingen.

 

 1. De Contractpartij vrijwaart BBD voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door BBD verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de werkzaamheden en/of dienstverlening worden gebruikt.

 

 

Geheimhouding

 

 1. BBD en de Contractpartij gaan een voortdurende verplichting aan tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun werkzaamheden en/of dienstverlening van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De Contractpartij is voortdurend verplicht de voor haar uit deze artikelen voortvloeiende geheimhoudingsverplichting eveneens op te leggen aan de door haar ter uitvoering van de werkzaamheden en/of dienstverlening ingeschakelde derden.

 

 1. De Contractpartij is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BBD onder geen beding bevoegd de in artikel 33 bedoelde informatie en/of resultaten voor een ander doel te gebruiken dan waarvoor zij krachtens aard, inhoud of strekking van de werkzaamheden en/of dienstverlening bestemd zijn.

 

 

Toepasselijk recht, bevoegde rechter

 

 1. Nederlands recht is zonder enig voorbehoud van toepassing op deze algemene voorwaarden en de tussen BBD en de Contractpartij gesloten Overeenkomst, ook in geval de Contractpartij in het buitenland gevestigd is.

 

 1. Geschillen tussen BBD en de Contractpartij zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

 

 

Kampen, september 2016